عکس دوربین جهت گالری تصاویر

مراسم روز جهانی استاندازد در سال 88 مراسم روز جهانی استاندارد و دریافت لوح واحد نمونه استاندارد
                    مراسم روز جهانی استاندارد در سال 88                   مراسم روز جهانی استاندارد و دریافت لوح واحد نمونه استاندارد    
مراسم روز صنعت سال 89 دریافت لوح عنوان صنعتگر نمونه استان اردبیل در مراسم روز صنعت سال 89
       مراسم روز صنعت سال 89                    دریافت لوح صنعتگر نمونه در سال 89
غرفه آذرجارو در هیجدهمین نمایشگاه بین المللی تبریز بیلبورد فرودگاه اردبیل
غرفه آذر جارو در هیجدهمین نمایشگاه بین المللی تبریز                              بیلبورد فرودگاه اردبیل                             
غرفه آذرجارو در نمایشگاه صنعت تهران نمایشگاه صنعت تهران
غرفه آذرجارو در نمایشگاه صنعت تهران                             نمایشگاه صنعت تهران                          
نمایشگاه صنعت تهران سال 96                         عکس در کارخانه دومل                                                                               
                 غرفه آذرجارو در نمایشگاه صنعت تهران سال 96                                                                    بازدید از کارخانه دومل اسلوونی