مراسم روز جهانی استاندارد و دریافت لوح واحد نمونه          مراسم روز جهانی استاندارد در سال 88  


 

مراسم روز صنعت سال 89                     دریافت لوح عنوان صنعتگر نمونه استان اردبیل 
   

 

غرفه آذرجارو در هیجدهمین نمایشگاه بین المللی تبریز                            بیلبورد فرودگاه اردبیل      
   
پانزدهمین نمایشگاه صنعت تهران
غرفه آذرجارو درپانزدهمین نمایشگاه صنعت تهران                           غرفه آذرجارو درپانزدهمین نمایشگاه صنعت تهران