لیست نمایندگان خدمات پس از فروش استان خراسان جنوبی به شرح ذیل میباشد : 

بیرجند :
نام و نام خانوادگی : امیر صدری 
تلفن : 32231190 - 32230332 - 056
تلفن همراه : 09155614402
آدرس :  بیرجند - خیابان شهداء - مقابل اداره ثبت اسناد - پلاک 33 -  کدپستی: 9714893714